گل مشعلی

گل شمعی، گل میگو

Beloperone

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین