کالاتیا رزپیکتا

Peacock Plant

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین