فلفل زینتی

Sweet Pepper

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین