شب تاب

گینورا سارمنتوزا

Purple Passion

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین