شاهی

تره تیزک

Cress

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین