سرخس برگ شمشیری

سرخس بوستونی

Boston Fern

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین