جعفری

Parsley

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین