برگ بیدی

Wandering Jew

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین