اچینو کاکتوس گروزونی

Golden Barrel

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین