اسکینانتوس

Lipstick

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین