اسپاراگوس ستاسیوس

Sprengeri Fern

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین