اسپاتی فیلوم مونا لوا

Peace Lily

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین