اسپاتی فیلوم سنسیشن

سوسن صلح

Peace Lily

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین