اسطخودوس

لاواندلا

Lavener

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین