اریکا پالم

نخل اریکا

Areca Palm

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین