اریکا پالم وحشی

Wild Areca Palm

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین