ارکیده دندروبیوم

Showy Dendrobium

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین