ادلوایس

گل برفی

Edelweiss

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین