آکالیفا هیسپیدا

آکالیفای ساندری

Fox Tail

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین