آکالیفا مارژیناتا

آکالیفا

Fox Tail

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین