آلوکازیا

فیل گوش، بابا آدم

Alocasia

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین