آلوورا

شاخ بزی – صبر زرد

Aloe Vera

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین