آفتاب پرست

گل وانیل

Garden Heliotrope

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین