آریوکارپوس

فیساراتوس

Living Rock Cactus

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین