آرالیای دروغی

False Aralia

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین