آرالیای برگ پهن

فاتسیا

Fatsi Aralia

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین